Poesia su Carcaxia

Dalla poesia “Santa Maria Cracaxia” del muratore e poeta Eugenio Orrù si evidenziano i momenti della ricostruzione della chiesa campestre e i nomi di coloro che contribuirono alla sua realizzazione:

“In su noixentus bint’unu est istada
fata sa crexia de Santa Maria,
precisamente cun sa manu mia
deu e totu dd’apu fabricada.
De seculus distruida e abandonada
tre murus po signali […]

Manueli Putzolu e Vitoriu Ariu
fianta is primis addai pensau […]
De chi totu su populu s’est uniu […]

Totus ant postu sa quota insoru,
finzas a su prus miseru e spollau […]
Solamenti s’avaru interessau
chest’adorendun su vitellu de oru
chi non credi in santus e nè in Deus,
cantu prus arricu prus est peus.

Diegu e Anna Paderi ant lassau
cussu arregodu fatu genuinu
cussu bellu spendidu altarinu
de purissimu marmu traballau
su pavimentu Porceddu e Scanu
sa lampada Pia Massiminu
is lacus de s’acqua ddu siat bitius
sa bonanima de Bissenti Ariu.

Sa lunetta de levanti fiat istada
fata a ispesas de Franciscu Grussu,

sa lampada de centru prus de lussu
su professori Broccia ddat portada
sa porta Sisinni Serra ddat traballada […]
E sa campana fiat istau
Sa bonanima de Franciscu Spanu.

Un’ateru arregodu ant lassau
Giuanni Ariu cun Giuseppi Floris
Su Cogiu de cussa Mama de amori
Chi est su simulacru collocau
Finza s’artista chi ddat traballau
In s’arti sia fatu grandu onori
E atturradat po memoria in custa terra
de Giuanna Giuseppi e Sinni Serra.

Sa prima festa cun carrus e tracas
fiat stau s’acumpangiamentu,

cuaddus e bois e grandu ornamentu
froris bellus campanas e cannacas.
Su sacerdotu reverendu Vacca
Cussa bella fortuna iat tentu
de biri sa prima festa celebrada
issu iat fatu sa missa cantada.”

tratta dal libro “La Comunità Parrcchiale” a cura di Franco Broccia, PTM Editrice, 2012.